Témata seminářů

(1)
Začínáme s učením na míru
Seminář seznamuje s principy individualizace ve výuce. S pomocí
aktivních postupů učení vede k zamyšlení nad odlišnostmi žáků, sebereflexi
práce pedagoga ve vztahu k nim a představení možností, jak si ve výuce
vytvářet prostor pro individuálnější přístup k žákům.

Vybíráme z obsahu:
- jak probíhá učení žáka, mozkově-kompatibilní vyučování
- v čem se žáci liší mezi sebou a co z toho vyplývá pro učení
- principy a organizace individualizované výuky
- vyučovací styl pedagoga a jeho sebereflexe

 

(2)
Poznáváme učební styly žáků
Seminář seznamuje pedagogy s nejvýznamnějšími učebními styly žáků
a jejich rozpoznáváním (diagnostikou). Účastníci si osvojí schopnost
uvažovat systematicky o odlišnostech   přístupu k učení u jednotlivých
žáků a o jejich významu pro efektivitu výuky a úspěšnost žáka.

Vybíráme z obsahu:
- vybrané teorie učebních stylů
- souvislosti učebního stylu a procesu učení
- jak usuzovat na učební styly žáků pozorováním/rozhovorem
- testové metody diagnostiky učebních stylů


(3)
Učební styly v praxi
Seminář popisuje aplikaci učebních stylů ve  skupinách různých předmětů
(humanitně zaměřené, přírodovědně zaměřené, odborné). V návaznosti
na předchozí seminář ukazuje konkrétní postupy, jak využít znalosti
učebních stylů žáků při vedení hodin. Obsah semináře bude přizpůsoben
složení skupiny.

Vybíráme z obsahu:
-  aktivity pro práci s učebními styly v jednotlivých fázích vyučovací hodiny
-  příprava konkrétní vyučovací hodiny pedagogem
-  dlouhodobá práce s učebním stylem žáka při výuce

Ve spolupráci s externími lektory připravujeme také specificky
zaměřené semináře, které představí tuto problematiku se
zaměřením do vybrané oblasti - např. pro výuku jazyků apod.


(4)
Kdy je učení efektivní
Seminář popisuje vybrané techniky efektivního učení, využitelné v různých
učebních situacích ve výuce a navazující na poznatky o učebních stylech.
Seznámí se zajímavými postupy, kterými mohou učitelé zefektivňovat,
podporovat a strukturovat výuku.

Vybíráme z obsahu:
- techniky efektivního učení
- podpora žáků při učení
- výukové cíle a odpovídající metodické postupy

Ve spolupráci s externími lektory připravujeme také individuální
semináře pro školy.